14

تمامی حقوق مادی این سامانه متلق با مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی همای امین قهرمان می باشد