هدف از تاسیس موسسه

ساماندهی و قانومند ساختن امور نگهبانی و خدمات انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور بطوری که نگهبانیهای فعلی نیز بر اساس آئیننامه اجرائی ماده 122 تحت نظارت ناجا باید انجام پذیرد و مهمترین هدف نیز پیشگیری از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم، توسعه نظم و امنیت و افزایش ضریب امنیتی محلات و اماکن تجاری، صنعتی و ... با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و تعیین صلاحیت شده با جلب مشارکت مردمی و نظارت ناجا در قالب موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی برابر قوانین تجارت و کار و نظم اجتماعی و ضوابط اجرائی ناجا است.

 

روابط و تعامل كاري نگهبان محله با نیروی انتظامي ( کلانتریها و پاسگاهها)

 

نگهبانان محله با حضور در موقعیتهای تحت حفاظت در چهار چوب مفاد قرارداد و نظارت مستقیم مدیران اجرائی موسسات حفاظتی و مراقبتی با تعامل منظم و منطقی با کلانتریها و پاسگاههای انتظامی به ماموریت خود ادامه میدهند.

تعامل با کلانتری

·         اعلام نقاط تحت پوشش در محله ها و اماكن به كلانتري انتظامي محل.

·         اعلام سريع اخبار و اطلاعات مربوط به وضعيت انتظامي و ترددهاي مشكوك به پليس 110و به كلانتري انتظامي حوزه مأموريتي.

·         شناسايي و معرفي متهمين يا مظنونين به كلانتري محل با ارايه گزارش كتبي.

·         تحويل سريع اموال مكشوفه با تنظيم صورت جلسه به كلانتري يا پاسگاه انتظامي محل.

·         عدم دخالت در پيگيري امور تحقيقي، اطلاعاتي و امنيتي، درصورت برخورد نگهبانان با امور فوق موظفند مراتب را سريعاً به نيروي انتظامي محل اعلام نمايند.

 

تبصره 1: پيگيري و رسيدگي به موضوعات اعلامي از سوي موسسات حفاظتی در مواقع بروز حادثه و موارد مشكوك توسط پاسگاه يا كلانتري انتظامي محل در اولویت می باشد.

 

تبصره 2: نيروي انتظامي كه براساس وظيفه قانوني مسئول تأمين و استقرار امنيت مي باشد توسط واحد‌هاي گشتي خود در كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي از عوامل نگهبان مستقر در اماكن سركشي و وضعيت خدمتي آنان را كنترل خواهد نمود.

 

شناسايي و تعيين نقاط آلوده و مورد تهديد محله ها و ترغيب معتمدان محل به مشاركت در طرح نگهبان محله به وسيله و رؤساي كلانتري ها و پاسگاه ها در حوزه استحفاظي.

 

عوامل گشت كلانتري ها و پاسگاه ها به هنگام گشت زني ضمن سركشي مستمر از نگهبانان محله در حوزه استحفاظي تعرفه خدمتي آنان را با شرح وضعيت امضا و در صورت اعلام استمداد از هريك از نگهبانان محله با اولويت، پشتيباني لازم را معمول دارند.

 

معاونت انتظامي استان نتيجه تحليل ماهانه از وضعيت انتظامي محله هاي تحت پوشش نگهبانان محله را با ذكر نوسونات آماري (كاهش يا افزايش)جرايم به معاونت انتظامي ناجا ارايه نمايد.

مرکز انتظام

مجموعه اي در معاونت انتظامي ناجا كه تمامي امورهاي حكومتي نگهبانان محله ها را از جمله بررسي و صدور مجوز فعاليت براي شركت هاي خدمات حفاظتي و مراقبتي و تهيه برنامه هاي آموزشي براي نگهبانان محله و تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل ها و آئين نامه‌هاي اجرايي و نظارت عاليه بر مؤسسه و امور شركت ها را برعهده دارد.

 

مؤسسه انتظام

 

·         اجراي برنامه هاي آموزشي ابلاغي از مركز انتظام.

·         انجام تحقيقات و پژوهش پيرامون فن آوري ها و تجهيزات مورد نياز موسسات حفاظتی در زمينه مشاركت مردمي.

·         ارزيابي عملكرد شركت ها و ارايه راهكارهاي مناسب براي افزايش كارآيي و كار آمدي موسسه هاي.

·         پيشنهاد اعطاي رتبه هاي كاري بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي مركز انتظام.

·         ارسال آمار و بيلان فعاليت موسسه های حفاظتی به معاونت انتظامي ناجا.

·         مركز انتظام.

·         دريافت تقاضاي تأسيس شركت هاي خدماتي و اخذ مدارك مورد نياز از متقاضيان و ارسال به مركز انتظام و پيگيري لازم تا عملياتي شدن موسسه.

خدمات قابل ارائه توسط موسسه انتظام

·         آموزش نگهبان محله.

·         مشاوره بيمه اي به موسسات خدمات حفاظتي ومراقبتي ازطريق رسانه ها و...

·         مشاوره حقوقي به موسسات خدمات حفاظتي مراقبتي.

·         مشاوره تبليغاتي به شركت هاي خدمات حفاظتي مراقبتي.

·         فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي معرفي موسسات مانند شركت در نمايشگاه هاي داخلي، اطلاع رساني از طريق رسانه ها و غیره