سایر خدمات

    تهیه طرح حفاظت فیزیکی
    تهیه طرح حفاظت الکترونیک
    تهیه نیروی انسانی خدمات نگهبانی
    خدمات مشاوره حفاظت فیزیکی و نگهبانی
    اجرای کلاسهای آموزش حفاظت فیزیکی و نگهبانی
    ساماندهی نگهبان موجود بخش خصوصی و دولتی فاقد رده حفاظتی
    حفاظت و مراقبت و برقراری نظم و انتظامات اجلاسها و همایشها
    حفاظت و مراقبت از محل امتحانات و آزمونهای سراسری آموزشگاها و دانشگاه ها
    حفاظت و مراقبت از اردوهای سیاحتی و زیارتی
    حفاظت و مراقبت از محلات و شهرک ها
    حفاظت و مراقبت از تورهای جهانگردی خارجی
    حفاظت و مراقبت حمل و نقل پول و اسناد و اشیاء بهادار