تجهیزات الکترونیکی

دوربین های بولت

 دوربین باکس

دوربین اسپید دام

 دوربین های دام (سقفی)

 دستگاه های DVR سنسور حرکتی

 

انواع پایه